Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego
Dotyczy zamówienia:
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy 
ul. Piętnastolecia nr 37 i nr 39 w Wałbrzychu.

 
 

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dotyczy zamówienia:

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piętnastolecia nr 37 i nr 39 w Wałbrzychu.

Pełna nazwa Zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piętnastolecia nr 37 w Wałbrzychu

I Informacje o ogłoszeniu

Postanowienia ogólne:

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

II Miejsce i sposób składania ofert i termin złożenia:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marekocemba@wp.pl  do dnia 2019-01-25r. do godziny 10.00.

1Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

2Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę (zawierającą wszystkie wymagane strony oraz wypełnione wymagane pola) wraz z kompletnymi załącznikami (z załączonymi wszystkimi załącznikami).

3Zaleca się, aby zachować czytelność załączonych skanów oraz kompletność podpisów i pieczęci.

4Skany oferty i załączników należy dołączyć w formie plików pdf (nie należy dołączać zdjęć poszczególnych załączników).

5Zaleca się, aby temat/tytuł wiadomości e-mail oznaczyć w następujący sposób:

 „Oferta na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę.

marekocemba@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania jest Marek Kocemba, Dyrektor Spółki ds. zarządzania nieruchomościami. Zaleca się przesyłanie pytań drogą elektroniczną, na adres e-mail marekocemba@wp.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 563 327

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji podzielonej na zadania:

Zadanie nr 1 –

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piętnastolecia nr 37 w Wałbrzychu oraz Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piętnastolecia nr 39 w Wałbrzychu. Zaplanowano: realizację komponentu termomodernizacyjnego, m.in. ocieplenie (termomodernizacja) obiektu, zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię. W ramach zadania, w obu budynkach będą realizowane prace: docieplenie stropodachu wełną mineralną twardą z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej; wymiana stolarki okiennej części wspólnych klatki schodowej na nowa PCV; docieplenie ścian zewnętrznych budynków (w tym ściany klatki schodowej) warstwą styropianu w systemie BSO ze wzmocnieniem ścian (przeszycie) oraz izolacja pozioma - iniekcja i pionowa przeciwwilgociowa.

Zadanie nr 2 –

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piętnastolecia nr 37 w Wałbrzychu oraz Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piętnastolecia nr 39 w Wałbrzychu. Zaplanowano:

Modernizacja systemu c.w.u. polegająca na zastąpieniu obecnych indywidulanych systemów na nowe zasilane z sieci ciepłowniczej poprzez węzeł cieplny. Instalacja wody z zaworami podpionowymi oraz cyrkulacja; Modernizacja systemu grzewczego polegająca na zastąpieniu obecnych indywidualnych ogrzewań na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny dla celów c.o. i c.w.u wraz z wykonaniem pionów zasilających mieszkania z zaworami podpionowymi i instalacjami wewnętrznymi.

A. Szczegółowy wykaz prac dla instalacji centralnego ogrzewania: montaż pionów centralnego ogrzewania w bruzdach lub szachtach, montaż rurociągów poziomych centralnego ogrzewania z podejściami do pionów, montaż i dostawa grzejników, montaż liczników ciepła, montaż armatury regulacyjnej podpionowej, montaż zaworów do regulacji hydraulicznej, montaż armatury, montaż podpór stałych i przesuwnych, montaż zawiesi i obejm, badania instalacji, wykonanie izolacji termicznej, wykonanie zabezpieczeń ppoż., badania i próby, regulacja działania instalacji co.

B. Szczegółowy wykaz prac dla instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji: montaż rurociągów poziomych wodociągowych ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji c.w.u., montaż pionów ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji c.w.u., montaż podejść wodociągowych do przyborów sanitarnych, montaż zaworów podpionowych termostatycznych do regulacji cyrkulacji cwu, ułożenie rurociągów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji c.w.u., badania instalacji, wykonanie izolacji termicznej, wykonanie przejść ppoż. instalacji wody, regulacja działania instalacji, montaż rur osłonowych, montaż armatury odcinającej, pomiarowej i kontrolno-pomiarowej, próby szczelności instalacji, płukanie instalacji, roboty malarskie rur i izolacyjne, oznakowanie robót, dostawa materiałów, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Link do dokumentacji budowlanej:

https://drive.google.com/drive/folders/1wK6Lireo2IyFDdGA5vjbL8EDA V59oMwP?usp=sharing

Kod CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia.

Wykonanie zamówienia musi nastąpić w terminie 2019-07-30 roku od dnia zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

1Na ofertę składają się:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania

- Oświadczenia Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:

cena oferty – waga kryterium maksymalnie 100 %

 

W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

                                

najniższa oferowana cena oferty

C  =  ---------------------------------------------   x 100

cena oferty badanej

Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 

Wykluczenia

Co do zasady nie jest możliwe zawieranie umowy z podmiotem powiązanym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem[1] lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

auczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

bposiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, cpełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, dpozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


PLIKI DO POBRANIA:


 

 


  

::  strona główna  ::  do góry  |

 
  WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

© Copyright WTBS - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER