Podniesienie efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego nr 4, 6, 10, 16, 18, 20 w Wałbrzychu
  14.12.2017 r.

Celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Wałbrzych, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego nr 4, 6, 10, 16, 18, 20 w Wałbrzychu.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych, jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów. Cele szczegółowe zostały określone następująco: 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej; 2. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych; 3.

Poprawa warunków użytkowania budynków mieszkalnych.

Inwestycja zwiększa efektywność energetyczną budynków mieszkalnych oraz ogranicza zapotrzebowanie na energię cieplną wykorzystywaną do ogrzewania mieszkań, przez co przyczynia się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery, w tym w szczególności CO2 oraz pyłów PM10 - osiągnięte kryterium: projekt przyczynia się do redukcji, co najmniej o 20% pyłów PM10 na obszarze, gdzie dokonuje się pomiarów. 

Dzięki tej inwestycji zostaną osiągnięte wskaźniki rezultatu bezpośredniego, które są zgodne z RPO WD 2014-20: 

  1. Wskaźniki produktu: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (68 gospodarstwa domowe); Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (6 szt.);
    Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (4 334,54 m2).
  2. Wskaźniki
    rezultatu dla wszystkich budynków razem: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 580,0 GJ/rok.;
    Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 120,87 tony równoważnika CO2/rok.

Zgodnie z audytami energetycznymi przeprowadzonymi dla każdego budynku oddzielnie, projekt zakłada osiągnięcie ponad 30 % oszczędności energii końcowej na cele ogrzewania w każdym z budynków mieszkalnych objętych projektem - średnio dla projektu: 51,61%

Wartość projektu: 1 927 100,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 197 322,70 PLN

 

 


  

::  strona główna  ::  do góry  |

 
  WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

© Copyright WTBS - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER