A A A
  

MISJA

  

MISJA I ROLA WTBS W LOKALNEJ POLITYCE MIESZKANIOWEJ

Podstawowym założeniem dla powstania WTBS było stworzenie mechanizmów dla optymalizacji działań w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi na zasadach rachunku ekonomicznego oraz wykorzystanie istniejących możliwości dla wykreowania na terenie miasta ogólnie dostępnego budownictwa czynszowego.

Cele WTBS-u skupiają się na podstawowych kierunkach:

 • Zarządzanie zasobami będącymi w posiadaniu WTBS-u , prowadzenie ich modernizacji i remontów dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności.

 • Przejmowanie i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi lokalnych przedsiębiorstw oraz administrowanie zasobami pozostałymi po likwidowanych podmiotach przemysłu wydobywczego jak i tworzenie podstaw ich ekonomicznego funkcjonowania.

 • Przejęcie od miasta zadań związanych z realizacją nowego budownictwa czynszowego dzięki możliwości zaciągania preferencyjnych kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w ramach podmiotu , posiadającego podstawy samodzielnego finansowego działania i gwarantującego bardziej efekywne wykorzystanie środków na budownictwo mieszkaniowe.

 • Pozyskiwanie inwestorów i partycypantów dla realizacji na terenie miasta i sąsiednich gmin obiektów mieszkalnych.

Powyższe zadania jako funkcja celu realizowane są w ramach działań operacyjnych określonych przez postanowienia Statutu WTBS , w ramach którego przedmiotem działania Spółki jest:

 • budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu,

 • sprawowanie na podstawie umów zarządu budynkami mieszkalnymi i infrastrukturą towarzyszącą

Strategia WTBS (działania w perspektywie długoterminowej).

Na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa, która dała podstawy do utworzenia WTBS powstała Umowa Spółki, w której to sformułowano przesłanie dla jej istnienia i funkcjonowania w przyszłości. Zgodnie z § 7 przedmiotowej umowy, zadaniem Spółki "jest rozszerzenie możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na budowę lub kupno własnego mieszkania poprzez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach". Z tak sformułowanego przesłania firmy wydzielono następujące cele strategiczne pokrywające się z długookresowymi zamierzeniami spółki:

 1. Rozwiązanie sytuacji mieszkaniowej rodzin oczekujących na mieszkania poprzez budowę czynszowych mieszkań na wynajem na terenie miasta Wałbrzycha i sąsiednich gmin .
   

 2. Zmiana wizerunku miasta poprzez stałą i systematyczną politykę remontową starej substancji mieszkaniowej.
   

 3. Wykreowanie i wdrożenie mechanizmów zarządzania i eksploatacji substancją mieszkaniową w oparciu o racjonalny rachunek ekonomiczny.
   

 4. Wdrożenie w życie koncepcji funkcjonowania WTBS na terenach sąsiednich gmin , dla których przy niewielkich potrzebach w zakresie budownictwa czynszowego, nie jest uzasadnione ekonomicznie tworzenie własnych towarzystw budownictwa społecznego.
   

 5. Opracowanie w ścisłej współpracy z gminą analizy rynku mieszkaniowego wraz jego potrzebami i w konsekwencji stworzenie programu precyzującego wymagania w stosunku do polityki mieszkaniowej w długim horyzoncie czasowym.

 

 

do góry  |

  © Copyright WTBS Wałbrzych - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER