A A A
  

RODO

  

INFORMACJA
DLA LOKATORÓW, WŁAŚCICIELI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

 

 1. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
  tel. 74 6666340, wtbs@wtbs.walbrzych.pl jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Mariusz Rzepecki ido@wtbs.walbrzych.pl 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.

 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być banki, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
  b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 1. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

do góry  |

  © Copyright WTBS Wałbrzych - Wszelkie prawa zastrzeżone 
design by TONER