O Wałbrzyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego

Sprawdzanie mieszkańWałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. funkcjonuje od 1996 roku. Głównymi Udziałowcami Spółki są Fundacja "Wałbrzych 2000" oraz Gmina Wałbrzych. Pierwsze działania Spółki przy braku strategii mieszkaniowej Gminy skupiły się na poszukiwaniu terenów oraz możliwości dla realizacji inwestycji w zakresie budownictwa czynszowego oraz pozyskania w zarząd substancji mieszkaniowej dla stworzenia podstaw finansowych funkcjonowania. Działania te zaowocowały przejęciem od Zakładów Urządzeń Górniczych WAMAG S.A. w Wałbrzychu na mocy aktu notarialnego z dnia 31.07.1997 r. 749 mieszkań o łącznej powierzchni 36.410 m2 oraz terenów pod budowę nowych domów.

Przedmiotem działalności WTBS jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu, jak również sprawowanie na podstawie umów, zarządu budynkami mieszkalnymi i infrastrukturą towarzyszącą.

Jako TBS Spółka ma możliwość zaciągania preferencyjnych kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na sfinansowanie do 70% budowy, odbudowy, rozbudowy i modernizacji budynków mieszkalnych oraz budynków adoptowanych na wynajem.

Cytowane niżej akty prawne określają warunki, na których Skarb Państwa wspiera budowę mieszkań czynszowych:

  • Ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2000 r. Nr 62, poz. 719 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733 z póżn. zm.).
     

Biorąc pod uwagę wielkość uzyskanych środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację mieszkań na wynajem, WTBS zalicza się do czołówki dolnośląskich TBS-ów. Dzięki uzyskanym środkom kredytowym z preferencyjnego kredytu KFM w wysokości ponad 13,6 mln zł oraz partycypacji Gminy Wałbrzych, możliwe było zrealizowanie 185 mieszkań na wynajem o powierzchni użytkowej ponad 9.200 m2 w pięciu wybudowanych w latach 1998-2004 budynkach: przy ul. Szlifierskiej 7-15 (36 mieszkań o powierzchni 1.807 m2), Przyjaciół Żołnierza 9a/b/c/d (32 mieszkania o powierzchni 1.645 m2), Świdnickiej 101 a/b (81 mieszkań o powierzchni 3.964 m2) w i Dąbrowskiego 19a/b w Wałbrzychu (36 mieszkań w dwóch budynkach o powierzchni 1.789 m2)

W celu zrealizowania obowiązujących nowych warunków uzyskania kredytu z KFM, a w szczególności podwyższenia kapitału podstawowego Spółki, w 2003 roku dokonano połączenia Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ze Świebodzickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzicach, co za skutkowało nie tylko rozszerzeniem działalności Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na teren sąsiedniej gminy, ale przede wszystkim w wyniku dokonanej fuzji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego do ponad 10 mln zł, co daje możliwość pozyskiwania w kolejnych latach środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację mieszkań na wynajem.

Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w swojej działalności gospodarczej oprócz zadań inwestycyjnych zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Spółki oraz własność Wspólnot mieszkaniowych.

Łącznie zarządzane w/w zasoby to ponad 2.200 mieszkań347 budynkach o łącznej powierzchni użytkowej ponad 100.000 m2.

Aby sprostać tym zadaniom Spółka zatrudnia licencjonowanych zarządców nieruchomości, posiada specjalistyczne oprogramowania komputerowe, a także wyspecjalizowane służby techniczne - dyspozycyjne przez całą dobę. Zabezpieczenie techniczne wykonuje systemem zleconym, a wyłanianie wykonawców odbywa się drogą przetargów. Takie rozwiązania organizacyjne umożliwiają oszczędne gospodarowanie funduszem płac - co ma fundamentalne znaczenie przy istniejących mechanizmach rynkowych, gdzie konkurencja w zakresie zarządzania wymusza stosowanie obniżek kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości. Spółka doskonali współpracę z właścicielami lokali (Wspólnotami mieszkaniowymi), upatrując w tym możliwość podniesienia jakości wykonywanych robót i uzyskania optymalnych kosztów zarządzania.

Zapraszamy do korzystania z usług Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.`