Regulamin IOK

Regulamin określający zasady korzystania z serwisu
Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli Wspólnot Mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zainteresowanych korzystaniem z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK) w ramach dostępu do usług oferowanych przez WTBS sp. z o.o. w Wałbrzychu za pomocą Internetu.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

WTBS sp. z o.o. w Wałbrzychu – z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 będący zarządcą Wspólnot Mieszkaniowych i właścicielem lokali mieszkalnych;

IOK – serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta;

właściciel – osoba/podmiot posiadający tytuł prawny lokalu zarządzany przez WTBS;

najemca – osoba/podmiot będący najemcą lokalu w budynku zarządzanym przez WTBS;

użytkownik–kontrahent zarejestrowany w IOK posiadający login oraz hasło;

wniosek – uzupełniony dokument umożliwiający uruchomienie procedury aktywacji konta
w ramach IOK, który kontrahent po okazaniu dowodu tożsamości podpisuje w i składa
w Sekretariacie WTBS;

login – ciąg znaków identyfikujących jednoznacznie użytkownika w IOK, nadawany przez WTBS;

hasło – kombinacja znaków (min.8 – max.15) zapewniająca użytkownikowi wyłączność dostępu do IOK.

OTN – obsługa techniczna nieruchomości.

NZR 1, 2 – Dział Zarządzania Nieruchomościami Rejon 1 i 2.

NZCZ – Dział Zarządzania Czynszami

§ 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest WTBS sp. z o.o. w Wałbrzychu.

§ 4. IOK dostępne jest pod adresem:

iok.wtbs.walbrzych.pl/content/InetObsKontr/login

iok.wtbs.walbrzych.pl

Rozdział 2

Warunki udostępniania konta

§ 5. Warunkiem utworzenia i udostępnienia konta w IOK jest:

1) posiadanie tytułu prawnego do lokalu lub podpisaną umowę na najem lokalu;

2) posiadanie adresu e-mail;

3) wypełnienie elektronicznego wniosku o dostęp do IOK dostępnego na stronie iok.wtbs.walbrzych.pl/content/InetObsKontr/login

iok.wtbs.walbrzych.pl;

4) wydrukowanie oraz podpisanie wygenerowanego wniosku przez przyszłego użytkownika;

5) złożenie przez użytkownika podpisanego wniosku w Sekretariacie WTBS sp. z o.o
w Wałbrzychu za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 6. Po otrzymaniu loginu oraz hasła na adres e-mail, użytkownik loguje się do aplikacji IOK na stronie www.wtbs.walbrzych.pl/iko, zapoznając się i akceptując Regulamin korzystania z IOK.

Rozdział 3

Zasady korzystania z IOK

§ 7. Użytkownik może korzystać z następujących funkcji IOK:

1) Wspólnoty Mieszkaniowe

  • finanse – samodzielne przeanalizowanie zapisów udostępnionej kartoteki finansowej, nadpłata, niedopłata kont Koszty Eksploatacji, Funduszu Remontowego,

  • liczniki – stan aktualnych odczytów wodomierzy, zgłaszanie odczytów wodomierzy,

  • ogłoszenia – aktualne komunikaty dla kontrahentów,

  • awarie – zgłaszanie awarii w lokalach i WM,

  • korespondencja – przeglądanie korespondencji emitowanej do Państwa przez WTBS,

  • Wspólnota Mieszkaniowa – rejestracja podjętych uchwał, głosowanie nad uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych.

2) Mieszkania Czynszowe

  • finanse – nadpłata, niedopłata kartoteki finansowej,

  • liczniki – stan aktualnych odczytów wodomierzy, zgłaszanie odczytów wodomierzy,

  • awarie – zgłaszanie awarii w lokalach i WM,

  • korespondencja – przeglądanie korespondencji emitowanej do Państwa przez WTBS.

Rozdział 4

Zakres odpowiedzialności i uprawnień użytkownika

§ 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym oraz za dane przekazane poprzez IOK.

§ 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z IOK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu,
a w szczególności do:

1) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników;

2) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z IOK;

3) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu.

§ 10. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z używania IOK w każdym czasie,
w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. Rezygnacja winna zostać zgłoszona pisemnie w Sekretariacie WTBS sp. z o.o. w Wałbrzychu.

§ 11. W przypadku zmiany danych podanych przy składaniu wniosku oraz wynikających
z umowy, użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji w IOK. WTBS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla użytkownika, wynikające z braku posiadania aktualnych danych. W przypadku niezgodności podanych danych ze znanym stanem faktycznym lub istnieniem domniemania, że dane są błędne (np. odczyt wodomierzy), WTBS zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia informacji podanych przez użytkownika w IOK.

§ 12. Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).

§ 13. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez WTBS usług drogą elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123).

§ 14. WTBS ma prawo zablokować dostęp do konta, w przypadku stwierdzenia korzystania z niego przez użytkownika w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa oraz w przypadku utraty prawa do lokalu. Użytkownik o zablokowaniu konta zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

Rozdział 5

Zakres odpowiedzialności i uprawnień WTBS

§ 15. WTBS utworzy konto IOK na wniosek użytkownika w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

§ 16. WTBS niezwłocznie po utworzeniu konta, prześle login i hasło startowe na adres e–mail wskazany przez użytkownika we wniosku.

§ 17. WTBS nie odpowiada za bezpieczeństwo informacji o użytkownikach IOK w sytuacji gdy użytkownik udostępnił osobom trzecim swój login i hasło, nawet w sposób niezamierzony (włamania, wirusy komputerowe).

§ 18. Właściciel we WM i Najemca może posiadać tylko jedno konto w IOK.

Rozdział 6

Informacje techniczne

§ 19. WTBS nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu IOK.

§ 20. WTBS nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i ich ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.

§ 21. WTBS posiada niezbędne zabezpieczenia oraz procedury pracy w IOK.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 22. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania konta przez inne – nieupoważnione osoby, zgubieniu hasła i innych wypadków losowych, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie WTBS na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu niezwłocznego zablokowania konta (warunkiem zablokowania konta jest przesłanie wiadomości z adresu email wskazanego przez kontrahenta we wniosku o rejestracje konta) lub pisemnie do Sekretariatu WTBS sp. z o.o. w Wałbrzychu.

§ 23. Zgłoszenie przez użytkowników wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji odnośnie działania IOK możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 24. WTBS zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania IOK. O zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

§ 25. WTBS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany stają się obowiązujące od dnia opublikowania ich na stronie internetowej WTBS pod adresem:  iok/regulamin .

§ 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023r.